Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

KEHOP-2.1.1 - "Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására"

A konstrukció célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, ahol az ivóvíz az Országos Környezetegészségi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleménye alapján nem felel meg az EU irányelv vízminőségi derogációs paramétereinek, illetve a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben 1. sz. mellékletének B) pontjában rögzített derogációt érintő határértékeknek.
1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS ÖSSZEGE

A támogatási cél a KEHOP 2. prioritási tengely „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztéseihez, ezen belül az 1. intézkedés „Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával” című beavatkozás-csoporthoz kapcsolódik.

A 300 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás meghatározása a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) részeként elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés (CBA) által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projektmegvalósítás esetében a támogatás arányának felső korlátja az elszámolható költségek 95%-a lehet, a támogatás összegének meghatározásához az elszámolható költségeket a diszkontált nettó bevételekkel kell csökkenteni.

A 300 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a fenti módszertan alkalmazható, vagy választható az, hogy a támogatás aránya – a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül – egységesen az elszámolható költségek 75%-a. Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzésből csak a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés esetén a kockázatelemzést kell elvégezni.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,62 milliárd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 20 db.

ÖNERŐ
Az önerő a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a támogatást igénylőnek kell biztosítania.


ELŐLEG
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

2. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

A felhívásra a hatályos Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK) nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására az alábbi formában;

Támogatási kérelmet csak
o az NFP,
o az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma
nyújthat be.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § alapján támogatási szerződés megkötése kizárólag az NFP konzorciumvezetésével létrejött konzorciummal lehetséges.

3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

1. Projekt előkészítés (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni);
2. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez;
3. Más vízbázisra áttérés;
4. Vízkezelés;
5. Ivóvízhálózat rekonstrukciójára maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a fordítható (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni).

A támogatható szakmai tevékenységekhez kapcsolódóan elszámolhatók az alábbi kiegészítő tevékenységek:
1. Az eddig el nem látott területek közül a támogatásra jogosult települések különálló belterületi település részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő közintézmények – szociális- és gyógyintézmények – bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét a Megvalósíthatósági Tanulmányban igazolják (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni).

2. Hálózat mechanikai tisztítása a projektben fejlesztéssel érintett vízművekhez csatlakozó vezetékrendszerekben (az építés befejezését követően egy alkalommal a projekt indítása előtt vízminőségi problémával rendelkező hálózati elemeken).

3. Meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása támogatható tevékenység és részletes indoklás esetén elszámolható a vízműtelepi létesítmények körében.

4. A tartalékkutak kizárólag a vízellátás biztonságát célozzák, megvalósításuk a jelenlegi KEHOP rendszerből kizárólag akkor támogatható, ha a tartalékkút kiépítése a csúcsvízigény biztosításához elengedhetetlenül szükséges. A csúcsvízigényt meghaladó kapacitások biztosítása érdekében tervezett tartalék kút/kutak esetében a költségek nem elszámolható költségek, ezen költségeket a Kedvezményezettnek kell vállalnia. Ez alól kivételt jelent az egykutas vízellátás, ahol a tartalékkút kiépítése minden esetben indokolt és költsége támogatható.

5. Amennyiben a fejlesztés során már üzemelő kút (kutak) kiváltására kerül sor más vízbázisra való áttérés miatt, abban az esetben a felhagyott kút (kutak) lezárásával/megszüntetésével kapcsolatos költségek elszámolhatóak. A használaton kívül helyezett kút tartalékkútként történő átmeneti lezárása a 4. pont alatt megfogalmazottak szerint csak a csúcsvízigények biztosításához szükséges mértékben, illetve az egykutas rendszerben (egy üzemelő kút és egy lezárandó kút
esetén) támogatható.

4. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

Fenntartási kötelezettség: 5 év

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. augusztus 14.-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. augusztus 14-ig lehetséges.


A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TELJES TERJEDELMÉBEN A KÖVETKEZŐ LINKRE KATTINTVA TÖLTHETŐ LE: http://palyazat.gov.hu/doc/4490


A fentiekben ismertetett Pályázati Felhívással kapcsolatos tájékoztatás nem teljeskörű!

Részletes és további információért keresse az AAI Tender Kft. munkatársait!
Küldjön nekünk e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!

Köszönjük!


Forrás: http://palyazat.gov.hu/index
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2015. szeptember 11.