Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

KEHOP-1.6.0 - Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése

Jelen felhívás célja a megfelelő védelmi és prevenciós hálózat kialakítása, a kockázatok tervszerű, rendszeres és működésbe integrált értékelése, monitoring rendszer kiépítése, informatikai háttér, illetve ezek adatbázisának felújítása, bővítése.
A felhívás célcsoportjába azok a hazai katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szervek tartoznak, akik közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a természeti és civilizációs katasztrófák kezeléséhez és az ezzel összefüggő katasztrófavédelmi rendszer elemeinek a fejlesztéséhez.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 • Könnyűszerkezetes, vagy hagyományos építési technológiával megvalósításra kerülő katasztrófavédelmi őrs kialakítása
 • A katasztrófavédelem speciális céljainak megfelelő tűzoltó laktanya építése
 • Magasabb minőségű katasztrófavédelemhez, a védekezéshez szükséges infrastruktúra (pl. vizsgáló és kutatólaboratórium, logisztikai raktár, stb.), jármű (Pl. tűzoltó gépjárműfecskendő, erdőtüzek oltására is alkalmas gépjárművek, vízszállító járművek, stb.), műszaki gép és eszközállomány (Pl. egyéni védőeszközök, készletek, felszerelések, stb.) biztosítása, beszerzése, ezen létesítmények bővítése (építés), fejlesztése, felújítása, illetve eszközök, járművek fejlesztése, felújítása
 • Védekezéshez szükséges informatikai, kommunikációs, valamint távmérő-, tájékoztató- és riasztó rendszerek fejlesztése, bővítése, beszerzése, kialakítása
 • A veszélyelhárításban közreműködő szervek együttműködésének fejlesztése, a védelemhez szükséges további modulok kialakítása, személyi állomány bővítése, azok felkészítése, illetve a veszélyelhárításban részt vevő szervek állományának továbbképzése (Pl. önkéntes polgárvédelmi szervezetek fejlesztése, felkészítése, stb.)
 • Magasabb minőségű katasztrófavédelemhez szükséges képzések, komplex modulok létrehozása (Pl. EU polgárvédelmi komplex modulok létrehozása, stb.)
 • Nemzetközi együttműködések megvalósítását célzó felkészülés, bővítés
 • Veszélyelhárításkor, illetve katasztrófavédelmi helyzetekben szükséges egészségügyi válsághelyzeti reagáló kapacitása bővülése A projekt végrehajtása során kizárólag a fent felsorolt tevékenységek számolhatók el. Nem támogathatók az alábbi tevékenységek:
 • Olyan kizárólag általános katasztrófavédelemhez kapcsolható szolgáltatás, vagy eszköz beszerzése, amelynek nincs közvetett vagy közvetlen hozzáadott értéke az operatív programban megfogalmazott célokhoz.
 • Eszközök, vagy épületek üzemeltetése a fenntartási időszakban.
   
PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívás keretében támogatást a mindenkor hatályos ÉFK-ban nevesített katasztrófavédelmi feladatokat ellátó állami szervek és azok konzorciumai, valamint a katasztrófavédelemben részt vevő, a veszélyelhárításban dolgozó szervek vezetése alatt álló szakmai önkéntes, civil és non-profit szervezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, az alábbi feltételek mellett:
 
 • a tagok együttműködési kötelezettséget vállalnak legalább a fenntartási időszak végéig,
 • a konzorcium/társulás képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei tisztázásra kerülnek,
 • a támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása megtörténik (fizikai mennyiségek, terület és költségvetés szerint)
 • saját forrás tagok közötti felosztása megtörténik,
 • a létrehozott tárgyi eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása tisztázásra kerül,
 • kilépésre vonatkozó szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás meghatározásra kerül.
   
IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximuma minden projekt esetében a hatályos ÉFK-ban meghatározott indikatív forráskeret.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, civil szervezet támogatást igénylő esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE


„A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2015. november 23-től lehetséges 2018. december 31-ig.


A fent közölt információk nem teljes körűek!

A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4536

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!

Várjuk megkeresését!
Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. március 15.