Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

KEHOP-2.1.1- "Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása"

A konstrukció célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, ahol az ivóvíz az Országos Környezetegészségi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleménye alapján nem felel meg az EU irányelv vízminőségi derogációs paramétereinek, illetve a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben 1. sz. mellékletének B) pontjában rögzített derogációt érintő határértékeknek.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,63 milliárd Ft.
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 • Projekt előkészítés (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni);
 • Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez;
 •  Más vízbázisra áttérés;
 • Vízkezelés;
 • Ivóvízhálózat rekonstrukciójára maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a fordítható (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni).
   
A támogatható szakmai tevékenységekhez kapcsolódóan elszámolhatók az alábbi kiegészítő tevékenységek:
 • Az eddig el nem látott területek közül a támogatásra jogosult települések különálló belterületi település részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő közintézmények – szociális- és gyógyintézmények – bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét a Megvalósíthatósági Tanulmányban igazolják (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni).
 •  Hálózat mechanikai tisztítása a projektben fejlesztéssel érintett vízművekhez csatlakozó vezetékrendszerekben (az építés befejezését követően egy alkalommal a projekt indítása előtt vízminőségi problémával rendelkező hálózati elemeken).
 • Meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása támogatható tevékenység és részletes indoklás esetén elszámolható a vízműtelepi létesítmények körében.
 • A tartalékkutak kizárólag a vízellátás biztonságát célozzák, megvalósításuk a jelenlegi KEHOP rendszerből kizárólag akkor támogatható, ha a tartalékkút kiépítése a csúcsvízigény biztosításához elengedhetetlenül szükséges. A csúcsvízigényt meghaladó kapacitások biztosítása érdekében tervezett tartalék kút/kutak esetében a költségek nem elszámolható költségek, ezen költségeket a Kedvezményezettnek kell vállalnia. Ez alól kivételt jelent az egykutas vízellátás, ahol a tartalékkút kiépítése minden esetben indokolt és költsége támogatható.
 • Amennyiben a fejlesztés során már üzemelő kút (kutak) kiváltására kerül sor más vízbázisra való áttérés miatt, abban az esetben a felhagyott kút (kutak) lezárásával/megszüntetésével kapcsolatos költségek elszámolhatóak. A használaton kívül helyezett kút tartalékkútként történő átmeneti lezárása a 4. pont alatt megfogalmazottak szerint csak a csúcsvízigények biztosításához szükséges mértékben, illetve az egykutas rendszerben (egy üzemelő kút és egy lezárandó kút esetén) támogatható.
   
A támogatható tevékenységekre vonatkozó további előírások:
 
 • Területszerzés a vonalas létesítmények területének kivételével lehetséges. Vonalas létesítményekre szolgalmi jogot kell alapítani.
 • A projekt megvalósítása során felmerülő terület előkészítő munkák
  - megelőző és mentő régészeti feltárás;
  - régészeti szakfelügyelet;
  - lőszermentesítés.
 • A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó lehetséges építés jellegű munkák
   
A beruházáshoz szükséges mértékben kapcsolódó beruházási elemek:
 • Közlekedési, szállítási útvonalak kialakítása;
 • Közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték kiépítése;
 • A beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése.
   
PÁLYÁZÓK KÖRE

A felhívásra csak az alábbiak szerint van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani:
 • A felhívásra a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (a továbbiakban: ÉFK) nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására az alábbi formában;
 • Támogatási kérelmet csak
  - az NFP,
  - az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma nyújthat be.
   
IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA

A 300 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás meghatározása a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) részeként elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés (CBA) által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projektmegvalósítás esetében a támogatás arányának felső korlátja az elszámolható költségek 95%-a lehet, a támogatás összegének meghatározásához az elszámolható költségeket a diszkontált nettó bevételekkel kell csökkenteni.

A 300 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a fenti módszertan alkalmazható, vagy választható az, hogy a támogatás aránya – a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül – egységesen az elszámolható költségek 75%-a. Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzésből csak a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés esetén a kockázatelemzést kell elvégezni.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE


A támogatási kérelmek benyújtása 2015. augusztus 14.-től 2017. augusztus 14-ig lehetséges.A fent közölt információk nem teljes körűek!

A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4490

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!

Várjuk megkeresését!Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. március 15.