Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése

A pályázat keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások ipari parkok fejlesztésének 10-100 millió forintos támogatására pályázhatnak.
A felhívás indokoltsága és célja

Magyarországon az üzleti háttérszolgáltatások alacsony minősége és szűk kínálata megakadályozzák a KKV-kat abban, hogy jelen legyenek a megcélzott piacokon vagy belépjenek újakra.
 
Az alacsony színvonalú üzleti infrastruktúra hátrányosan hat a közvetlen üzleti befektetésekre, mert a befektetők a
jobb ellátottsággal rendelkező területek felé fordulnak
. Egyes elmaradottabb térségekben hiányzik a modern kiszolgáló környezet, ami a vállalkozások versenyképes működésének az egyik alapja. Az egyes térségek gazdasági fejlettségében mutatkozó jelentős elmaradás megszüntetése érdekében elengedhetetlen az új termelő és szolgáltató kapacitások adott térségben történő beágyazása.
 
A korszerű technológiákat képviselő új ipari üzemek és szolgáltatók hosszú távú megtelepedése során előnyben részesülnek a már infrastruktúrával kellően ellátott ipari területek, ipari parkok hiszen ezeken a területeken könnyebb biztosítani a szükséges üzleti infrastruktúrát, szolgáltatásokat, mint az újonnan kijelölendő zöldmezős területek esetében.
 
Az ipari parkokról szóló, 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet alapján az ipari parkok infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató, működésre és innovációra törekvő szervezetek, melyek „Ipari Park” címmel rendelkeznek.
Magyarországon megközelítőleg 220 db ipari park van, ezek az ország teljes területét lefedik, ám ezek a szolgáltatáskínálat tekintetében jelentős hiányosságokat mutatnak. Kihasználtságuk regionálisan igen változó, többségük rendelkezik még beépíthető területtel.
 
Az Európai Bizottság által elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerint csak meglévő ipari parkok támogathatók. A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében elért eredményeket továbbfejlesztve a 2014-20-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében. Ezen fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel versenyképes működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek
megfelelnek a fenti célkitűzésnek.


A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-90 db

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park címmel rendelkező
területen a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.
 • Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása; 
 • Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek;
 • Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése; 
 • Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. május 17., a két időpont közül a korábbi az irányadó.
 
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 90 nap

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az „Ipari Park” címmel rendelkező, a támogatást igénylő saját tulajdonában álló terület.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
 
Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:
 • Iparűzési adó fizetésigazolás. 
 • Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte. 
 • Közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nemelegendő).
 • Munkavállalók tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló
  dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a
  megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő
  állandó/ideiglenes lakcímének igazolása,
 • a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi
  jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek
  naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állás
A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában bármikor ellenőrizhető.


A fent közölt információk nem teljes körűek!


A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-124-16-ipari-parkok-fejlesztse

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!Várjuk megkeresését!Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. április 14.