Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálására, fejlesztésére, a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerűsítésére, megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítására irányul.
 
Az intézkedés hozzájárul a környezethatékonyság növeléséhez, jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítéséhez a vidéki területeken.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 
a benyújtott támogatási kérelmekről 30 napon belül dönt.
A felhívás feltételeinek megfelelő projektet 15 000 eurónak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 
A támogatási kérelmet benyújtó támogatást igénylők az együttműködés keretében vállalják, hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez.
a felhívás további célja, a meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, fejlesztése, a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerűsítése és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a termelési mód korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékű termék előállítása, jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A Felhívás indokoltsága és célja

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3017 db


A támogatás háttere

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1012/2016. (I.20) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 6.3.1. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című művelete szolgál.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági
termelő, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző évben:
1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó (2. számú melléklet szerinti biztosított (főfoglalkozású), vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában.
Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltűntetni.
A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.
Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

1. a) a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nagysága a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének: - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.
 
- ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított
területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb a 13. számú szakmai melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított  igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni.

1. b) Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely:
- az előző naptári évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával,
- megelőző három évben értékesített termékek értékének átlaga, osztva a megelőző három év január elsején érvényes EKB euró/forint árfolyam átlagával. (lásd 4. számú szakmai melléklet)
A zárt kertet (üzemméret megállapítása esetén) külterületként a 14. számú melléklet 2. pontjában (Az egységes területalapú kérelemben nem jelölt területek adatai) kell feltűntetni. A zárt kert abban az esetben fogadható el életvitelszerű tartózkodási helyként, ha megfelel a felhívás 3. számú mellékletében szereplő települések listájának.
Az őstermelői (közös őstermelői) igazolvány esetében igazolványt annak a családtagnak a nevére kell kiállítani, akit a családtagok egybehangzóan megneveznek az együttes nyilatkozatukban. Ha a magánszemélyek közös őstermelői igazolvány alapján folytatják a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet és költségeiket tételesen számolják el, úgy az e tevékenységükből elért bevételeiket és költségeiket létszámarányosan meg kell osztaniuk. A bevételek és költségek igazolására a közös őstermelői tevékenységben résztvevő bármelyik magánszemély nevére kiállított bizonylat egyenértékű.

A felhívásra pályázni konzorcium formájában nincs lehetőség, a projekt kedvezményezettje nem lehet
konzorcium.

A támogatás mértéke, összege


 • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 • Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
 • Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
 • A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető ésigényelhető.


  A fent közölt információk nem teljes körűek!


  A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/node/57531

  A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!  Várjuk megkeresését!  Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. április 14.