Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására.
Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását, a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező KKV-k számának növelését.
A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
 
A felhívás indokoltsága és célja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.
A felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A felhívás a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg.
A felhívás által a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása is megvalósulhat, amely a vidék megtartó erejének növelését és ezáltal gazdaságfejlesztést eredményezhet.
 
A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is.
 
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,23 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-200 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét,
marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A felhívás
keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 
  • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
  • Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

Önállóan nem támogatható tevékenységek
 
  • Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
  • Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
  • Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
  • Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
  • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös  vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önrész kiegészítésére más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített támogatási maximális intenzitást vagy maximális támogatási értéket.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen - záró - kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.

Támogatást igénylők köre- Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
  • Mikro-, kis- és középvállalkozások,
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
- melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,
- melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt
tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
 
  • jogi forma szerint:
I. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
II. egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
III. szövetkezet
A támogatást igénylőnek az a) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b. amely, és amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata sem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
c. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
d. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
e. amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
f. amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
g. amely az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó exporttal kapcsolatos tevékenységhez igényel támogatást;
h. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
i. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez kívánja felhasználni;
j. amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több, mint 50%-át TEÁOR’08 szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR’08 szám: 01.11-03.22) teszi ki;
k. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul
l. amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel;
m. amely vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partnervagy kapcsolt vállalkozása ezen felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
n. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
o. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
p. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 9-tól 2018. május 9-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás)
igénybevételével a következő címre:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.

A fent közölt információk nem teljes körűek!

A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-131-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-piaci-megjelensnek-tmogatsa


A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!


Várjuk megkeresését!


Forrás: palyazat.gov.hu
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. április 19.