Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram

A hitelprogram célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program stratégiai céljainak megvalósulását a Digitális Jóléti Program eszköztárának bővítése, azon belül kedvezményes kölcsön elérhetőségének biztosítása által.
 
 A DJP az alábbi területeken határoz meg stratégiai célokat:
 • digitális infrastruktúra fejlesztése (mely a szélessávú, gyors hálózatok elérhetőségéhez szükséges intézkedéseket fogalmazza meg);
 • a digitális kompetenciák fejlesztése (mely a digitális oktatás, digitális gyermekvédelem és digitális munkaerőpiac érdekében határozza meg a célkitűzéseket);
 • a digitális gazdaság fejlesztése (melynek célja a hazai digitális fejlesztéseket végző vállalkozások megjelenésének ösztönzése és külpiacra segítése, valamint a digitalizáció szintjének emelése a gazdaság minden területén);
 • a digitális állam megteremtése.
A felsorolt stratégiai célok mellett a Digitális Jóléti Program horizontális célként határozza meg az információbiztonság és a kibervédelem fejlesztését, a hálózatkutatás és a smart city megoldások terjedésének ösztönzését, a határon túli magyar digitális jólét stratégia megalkotását és a digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi megjelenését. 

Helyszín: 
 
 • A projekt megvalósulásának helyszíne a hitelt igénylő szervezet/vállalkozás bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 
Hitel összege:
 
Minimum 5 millió HUF – Maximum 200 millió HUF
Kamat 0%/év
Kezelési költség, Rendelkezésre tartási járulék, Előtörlesztési díj, Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.
 
Futamidő: 
 
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,
 • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év.
 • Az előző pontoban nem szereplő hitelcél esetén maximum 7 év.
 • A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a leghosszabb maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
Rendelkezésre tartási idő:
 
 • Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).
 
Türelmi idő:
 
 • A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, végső lejárata maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap utolsó napjára eshet.
 
Kölcsönfelvevők köre:
 
Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
A Kölcsönt az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező vállalkozások igényelhetik, amelyek– akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján:
Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 128 Foglalkoztatási szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 732 Közös vállalat
A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.
 
A programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást.
 
 
Önállóan támogatható tevékenységek
 
 • tárgyi eszköz beszerzés
 • immateriális javak beszerzése;
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek
 
 • szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak
 • jogi, közjegyzői költségek
 • projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
 • útiköltség, kiküldetési költség
 • általános költségek (rezsi)
 
Elszámolható költségek köre
 
 • Tárgyi eszköz beszerzés: Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése.
 • Immateriális javak beszerzés Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 • Szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak.
 • Jogi, közjegyzői költségek (pl. szerzői jogdíj, védjeggyel kapcsolatos jogi eljárások költsége) (az elszámolható költség maximum 5%-a lehet)
 • Hazai kiállításon vagy vásáron való részvétel költségei
 • Külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatások vásárlása (nem elszámolhatók az értékesítési hálózat kialakításának és működtetésének költségei, továbbá az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségek)
 • A projekt-tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok stb.) költsége
 • A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
 • A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
 • Általános rezsiköltség
 
A projekt megvalósítására rendelkezésére álló időtartam:
 
 • A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
 
Biztosíték nyújtása kötelező
 
 • A beruházás tárgyát nem kötelező fedezeti körbe bevonni.
 • Amennyiben a beruházás tárgya a biztosítéki körbe bevonásra kerül, a beruházás tárgya a futamidő végéig csak az MFB Zrt. hozzájárulásával idegeníthető el.
 • Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 50 %-a, az egyes biztosítéki fedezetek fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékeiből számítva.
 
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
 • ingatlan jelzálog;
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön);
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék;
 • gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége;
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége; hitelintézet által vállalt garancia.
 
Önerő:
 
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.
 
A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 1-től 2020. október 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani. 
 
Hívjon minket a +36/70 932-3800-as számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. augusztus 10.