Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. 
VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
 
A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. A Felhívás lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.
 
A Felhívás keretében olyan projektek támogatottak, amelyek során a fejlesztések a következő célok valamelyikének megvalósulását szolgálják:
 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;
 • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése;
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése,
 • a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 
 • az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft
 • a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:
 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 
Támogatható tevékenységek köre
 
1. célterület - élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 • termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése
2. célterület - borászati üzemek fejlesztése:
 • szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése
 
További támogatható tevékenységek: 
 
Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.) 
 • világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.) technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.
 • Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 
 • telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út)
 • ingatlan vásárlása
 •  az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése 
 • a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése 
Különösen nem támogatható:
 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 • erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése;
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 
Önerő:
 
Az egyszeri elszámolók esetében az önerő igazolására nincs szükség.
 

Támogatásban nem részesíthetők köre
 
 Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely:
 •  olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 • a jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban az adott célterület tekintetében;
 • a VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című felhívás keretén belül ugyanazon – energiafelhasználás csökkentésére vagy megújuló energiaforrást hasznosító technológia alkalmazására irányuló - tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült.
 • az 1. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik;
 • a 2. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.2-16 kódszámú „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik.
 • az 1. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van;
 • a 2. célterület esetében azon támogatás igénylő részére, aki, vagy amely a VP3-4.2.2-16 kódszámú „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás keretében ugyanazon tevékenység és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.
Támogatást igénylők köre 
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az 1. célterület esetében (élelmiszerfeldolgozó üzemek fejlesztése):
 
Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott o a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a 2. célterület esetében (borászati üzemek fejlesztése):
 
Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul 
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik o a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel o a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség. 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. október 1.