Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés

Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.  

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 • Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 • Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 • Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 • A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 • Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 • Gyűjtőrendszer és mechanikai előtisztítással rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával;
 • Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése. 
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);
 • Projektmenedzsment tevékenységek;
 • Próbaüzem;
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;
 • Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítményekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;
 • A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.
 
TÁMOGATÁS FORMÁJA:
 
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 310 millió Ft.  
A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul: 
 

A Korm.

rendelet szerinti kategóriába

tartozó járásban lévő település

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex

programmal fejlesztendő

Maximális támogatási intenzitás

85%

90%

90%

95%

 
Közszolgáltatásért járó ellentételezés alapján nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
 • Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani. 
 
PÁLYÁZOK KÖRE:
 
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 • A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő, 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve azok elkülönült településrészei és külterületei, továbbá
 • a Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő, vidéki térségben lévő települések önmagában 2000 lakosegyenérték szennyvízterhelést el nem érő és a Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem nevesített elkülönült településrészei és külterületei infrastrukturális fejlesztéséhez.
 
A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
 
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 
 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 
A támogatást igénylő vállalja, hogy a pénzügyi befejezésétől számított 5 évig fenntartja a projektet.
 
ÖNERŐ:
 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 
BENYÚJTÁS:
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.04.22. naptól 2021.04.21. napig van lehetőség. 
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. szeptember 23.