Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

MUNKÁSSZÁLLÁSOK KIALAKÍTÁSA

Támogatás nyújtható helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.
MUNKÁSSZÁLLÁSOK KIALAKÍTÁSA
 
Támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes és indokolt esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, azonban a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.
  
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
 
Visszatérítendő, illetve részben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás nyújtható:
 • új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez,
 • a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.
Vissza nem térítendő támogatás nyújtható az a) pontban jelzett költségekhez, vagyis az új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségek tekintetében.
 
Visszatérítendő támogatás nyújtható a b) pont szerinti, a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.
 
Amennyiben a benyújtott igény az a) és b) pont szerinti támogatás nyújtására együttesen irányul, abban az esetben a támogatás részben visszatérítendő.
 
A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:
 
Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 373 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 267 000 Ft
Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 3 730 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 2 670 000 Ft
A helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások és az ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként, 80 százalékos támogatásintenzitás mellett, míg a magántulajdonú gazdasági társaságok regionális beruházási támogatásként juthatnak forráshoz a programban.
 
A gazdasági társaságok ennek megfelelően:
 
 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50-70 százalékos,
 • a Közép-Dunántúl régióban 35-55 százalékos,
 • a Nyugat-Dunántúl régióban 25-45 százalékos intenzitású támogatásban részesülhetnek.
 • A gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás Budapesten nem, Pest megyében pedig csak korlátozottan érhető el.
 
FELTÉTEL:
 
Támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak nyújtható, amely
 
 • a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
kötelezettséget vállal arra, hogy:
 
 • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
 • a támogatással megvalósuló munkásszálláson a Korm. rendelet szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt,
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
 • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.
Támogatást emellett annak a nem helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak is nyújtható, amely:
 
 • a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
kötelezettséget vállal arra, hogy:
 
 • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
 • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz
 • a Korm. rendelet szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt, vagy
 • a vele munkaviszonyban álló, a Korm. rendelet szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan nyilatkozatban kötelezettséget vállal,
 • a munkásszállást az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Korm. rendeletben meghatározott régiókban, illetve településeken létesíti,
 • a beruházás költségeinek az Atr-ben meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja,
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 főt foglalkozatott,
 • rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.
 
ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
1. Munkásszállás építése esetén:
 
terület-előkészítési költség:
 • a) régészeti feltárás,
 • b) lőszermentesítés,
 • c) földmunkák
 • d) egyéb, a terület ingatlan építésére alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei.
az ingatlan épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 
az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
 • a) helyiségeinek,
 • b) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 • c) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 • d) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 • e) a gépkocsitároló helyiségnek építési költségei,
a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 
a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a műszaki ellenőrzés költségei,
 
a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 
az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 
az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 
az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 
víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 
központosított fűtés kialakítása, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 
az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat,
 
az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek,
 
kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén,
 
a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.
 
2. Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén
 
az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
 • helyiségeinek,
 • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 • a gépkocsitároló helyiségnek építési költségei, felújítási költségei,
a közműbekötések költségvetés szerinti építési, felújítási költségei,
 
a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a műszaki ellenőrzés költségei,
 
a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 
az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 
az ingatlan következő fő strukturális elemeinek felújítása: tető, homlokzat, a homlokzaton lévő ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek,
 
az épület műszaki berendezései felújításának költségei,
 
víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 
központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 
az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat,
 
az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek,
 
kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén,
 
a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.
 
Amennyiben a támogatási igény egyszerre irányul építési és felújítási tevékenység végzésére, abban az esetben a beruházás megvalósításához szükséges építési, illetve felújítási költségek is elszámolhatóak, de a költségeket elkülönítetten kell tervezni és kimutatni. Bővítés alatt olyan építési tevékenységet kell érteni, amely az építmény hasznos alapterületét és térfogatát is növeli.
 
Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést.
 
Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek munkásszálláson való elszállásolása egyébként nem lenne biztosított.
 
Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how számolható el.
 
EGYÉB:
 • A támogatás terhére 100% előleg adható.
 • Támogatás a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • Az elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén az azokból megvalósított beruházást a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább 10 évig kell működtetni.
Támogatás benyújtására 2020. november 2. napjától 2021. március 31. napjáig van lehetőség.
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 3.