Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-1.2.7-20 A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

Jelen Felhívás célja, hogy európai uniós források felhasználásával közvetlen pénzügyi támogatást biztosítson a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt keretében az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott vállalkozások számára, a kiemelt projekt keretében elvégzett egyedi diagnosztika alapján készülő fejlesztési terveikben foglalt tevékenységek gyakorlati megvalósításához.
 
GINOP-1.2.7-20 A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
 
Ily módon a nagy növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokat kívánjuk kedvező helyzetbe hozni azzal, hogy komplex fejlesztéseik megvalósítását segítjük elő. A megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik a korszerű infrastruktúrával ellátott telephelyek használata, javul a vállalkozások eszköz- és tőkeellátottsága a stabil növekedés szempontjából ígéretes vállalkozások körében.
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
Tanácsadási szolgáltatások: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok:
 
I. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
 • termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
 • gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
 • meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
 • on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;

4. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;

5. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
 • tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
 • új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
6. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
 
7. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.
 
II. Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás
 
1. Marketing tanácsadás és márkaépítés
 • marketing koncepció kialakítása;
 • marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
 • márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
 • szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
 • versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
 
3. Arculati és grafikai tervezés;
 
4. Kommunikációs terv elkészítése;
 
5. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 
6. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.
 
III. Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
 
1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
 • vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
 • üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
 • kockázati tanácsadás;
 • a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
2. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
 • pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
 • tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
 • finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
 • költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
 • pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
 • a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
 • hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
 • beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
 • kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 • vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.
 
IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
 • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
 • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
 • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
 • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
 • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;
2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;
 
3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
 • menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
 • a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
4. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;
 
5. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
 • Technológiai fejlesztést vagy szolgáltatásfejlesztést eredményező új eszközök beszerzés.
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 •  Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)
 •  Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 •  Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el) 
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • amelyek, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, cégdiagnosztikán részt vettek, valamint fejlesztési tervvel rendelkeznek, és fejlesztési tervük megvalósítására vonatkozóan nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.1.8-19 és GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívásokra;
 • amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2018. évi vagy 2019. évi jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt;
 • amelyek a 2018. évi vagy 2019. évi jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1 milliárd forint volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó 
 
A TÁMOGATÁS FORMÁJA
 
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 
A támogatás mértéke, összege
 
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.500.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.
 • Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.
Regionális beruházási támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb 
 
 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.
Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.
 
Amennyiben a költségek meghaladják a meghatározott fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó. Támogatási kategória
      mikro- és kisvállalkozás
             középvállalkozás
Kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott    támogatás
 Konvergencia       régióban
               
                    50%
 
                  50%
 
Regionális beruházási támogatás
 
    Nyugat-   Dunántúl
 
 
                   45%
 
                  35%
 
 Közép-Dunántúl
 
 
                       50%
 
                          45%
 
 Dél-Dunántúl
 
 
                       50%
 
                           50%
 
 Észak-Magyarország
 
 
                       50%
 
                          50%
 
 Észak-Alföld
 
     
                       50%
 
                           50%
 
 Dél-Alföld
 
 
                       50%
 
                          50%
Csekély összegű támogatás
Konvergencia régióban
                   50%
            50%
 
A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:
 
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
ÖNERŐ
 
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 
ELŐLEG IGÉNYLÉSE
 • Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
 • Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb - 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió 
 
BENYÚJTÁS:
 
 • Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül 2020. március 5. és 2020. április 30. között volt lehetőség. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. augusztus 31. 9:00-től 2021. január 28. 12:00-ig lehetséges.
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 9.