Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása. 
VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
 
Önállóan támogaható tevékenységek:
 
I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
 
 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 • geotextíliák elhelyezése,
 • tározó terek vízzáró szigetelése, 
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása, 
 • partvédő művek, földművek kialakítása.
II.   Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
 
 • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
 • szűrőmező kialakítása, 
 • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.
III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:  
 
 • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
 • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
 • szükséges átemelők, 
 • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.
IV.Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű gépek, berendezések és szerelvények telepítése, 
 • új öntözőgépek telepítése,
 • új csővezetékek, 
 • jobb hatásfokú szórófejek beépítése, 
 • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
 • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
 • talajszondák telepítése,
 • szivattyútelepek felújítása,
c)     korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
d)     tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
e)     földmedrű csatornák burkolása.
 
V.   Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
 
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása, 
c) új korszerű  gépek, berendezések és szerelvények telepítése, 
 • öntözőgépek,
 • szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek, 
 • szerelvények, 
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás, 
 • talajszondák,
d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 
VI.Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása 
 • a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
 • b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),
 
Támogatást igénylők köre:
 
1.       Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
 
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évének - egységes területalapú támogatási kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év – vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni.
b)    igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 
c)    aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. 
 
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
 
3. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
 
4. Termelői csoport, termelői szervezet és öntözési közösség esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:
 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretettel való rendelkezést.
5. Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a rögzített előírásokat önmagában és a tagjain keresztül is teljesítheti. 
 
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány 
 
Támogatás mértéke, összege:
 
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 2 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Előleg igénylése:
 
 • Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az  igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre megítélt támogatás  legfeljebb 50 %-a, maximum 1 milliárd Ft. 
Területi korlátozása:
 
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.
Benyújtás:
 
 • A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2021. június 4. napjáig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 • 2020. december 4.
 • 2021. február 5. 2021. április 6. 2021. június 4. 

 

« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 9.