Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

2020-1.1.6-JÖVŐ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal  útján pályázatot hirdet „Befektetés a jövőbe Alap” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Felhívás célja a népegészségügyi szempontból jelentős megbetegedések korai diagnózisát és terápiáját segítő kutatásfejlesztési projectek támogatásának biztosítása.

2020-1.1.6-JÖVŐ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA
 
A TERVEZETT PROJEKTEKKEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK:

 • népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódó Országos szintű ellátását elősegítő új diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozása.
 •  jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak.
 •  Magyarországon ideiglenesen vagy tartósan hiányterméknek minősülő termék helyettesítésére irányuló prototípus, termék létrehozása.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

 • Támogatási kérelem önállóan és konzorciumi formában nyújtható be.
 • A konzorcium legfeljebb 5 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai. 

Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek

 • 113, 114, 116, 117, 141. 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá és
 • minimum 1 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.
 • Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló bizottsági rendelet szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.
Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
 • 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
 • a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló bizottsági rendelet szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek

 • 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények.
 • Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.

 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:
 
Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.
 • A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 5 főnél.
 • A vállalkozás összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél. 
 • A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél. 
 • A vállalkozás 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.
ÖNÁLLÓAN TÁMOGAHTATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 

I.     Kísérleti fejlesztés:  

 • Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át. 

II.  Alkalmazott kutatás:

 • Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.
 • Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges. 

 ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • I.         Eszközbeszerzés  
 • II.      Immateriális javak beszerzése
 • III.    Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 • IV.     Projekt koordinációs tevékenység  
 • V.       Közbeszerzési tevékenység 
 • VI.     Piacra jutási tevékenység
 • VII.  Iparjogvédelmi tevékenység 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
 
 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
 • A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 100 %-a egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet.
 • Államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 25%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.
 • Államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.
 • Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 200 millió Ft és maximum 2.000 millió Ft lehet. 
 
BENYÚJTÁS:
 
 • A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 5. 12:00
 • A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. december 4. 12:00-ig lehetséges. 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 11.