Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program

A Kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon hazai nagy- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához.
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ALAPVETŐ FELTÉTELEI:
 • a) A támogatás nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt.
 • b) A fejlesztendő tevékenységnek az alábbi (al)ágazatok valamelyikébe kell esnie: feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33), építőipar (TEÁOR 41-43), raktározás, tárolás (TEÁOR 52.1), nagykereskedelem és kiskereskedelem (TEÁOR 46-47): ebben az esetben a fejlesztésnek élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására kell irányulnia.
 • c) A fejlesztendő tevékenységnek: Az Induló- vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások szerinti támogatás esetén a támogatást igénylő technológiai korszerűsítésére, kapacitásainak bővítésére kell irányulnia. A Bővítő vagy pótló beruházások támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából szerinti támogatás esetén ezen túlmenően a fejlesztendő tevékenység meglévő kapacitások fenntartására, felújítására is irányulhat.
 • d) A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
 • e) A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.
 • f) A támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • g) A támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • h) A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.
 • i) Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül.  Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának, vagy támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít. 
 • j) A támogatást igénylő a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett a beruházást. A Bővítő vagy pótló beruházások támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából szerinti támogatás vagy középvállalkozás kedvezményezett esetén legalább a projekt befejezését követő 3 évig, egyéb esetben legalább a projekt befejezését követő 5 évig köteles fenntartani. 
 • k) Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – vagy amennyiben a i) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban már meglévő – vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő – foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, és a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt köteles fenntartani. A kölcsönzött munkaerő csökkentésére csak abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére.
 • l) A támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa. Saját forrásként a támogatást igénylő által a projekthez igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás vehető figyelembe.
 • m) Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír. 
 • n) Nagyvállalati vagy középvállalati támogatást igénylő által Magyarországon foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt. 
 • o) Amennyiben a támogatást igénylő középvállalkozás, akkor a támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást igénylő vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, és a fenntartási időszak alatt sem csökken ezen szint alá. 
 • p) Amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalat úgy vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi.
 
TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE:
 • A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program  keretében vissza nem térítendő támogatás kerül megítélésre. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.
 • Az elszámolható költségeken belül a gépek, berendezések beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 25%-ot, továbbá az infrastrukturális és ingatlan beruházás aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.
Induló- vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások4 támogatása
 • A támogatás önállóan az Ácsr. szerinti regionális beruházási támogatási jogcímen, vagy a De minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatásként nyújtható.
 • Csekély összegű támogatás esetén a támogatás összege maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a De minimis rendelet ezt lehetővé teszi.
 • A regionális beruházási támogatáshoz / csekély összegű támogatáshoz kapcsolódóan az Ácsr. szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás továbbá az Ácsr. szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás nyújtható.
Bővítő vagy pótló5 beruházások támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából
A támogatás azon nagy- és középvállalkozások részére nyújtható, amelyeknek
 • a) a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei keletkeztek és
 • b) a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett továbbá
 • c) amelyek nem felelősek a gazdasági visszaesésért, gazdálkodásuk során a tőlük elvárható gondossággal jártak el
 • d) és amelyek 2019. december 31-én nem minősültek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
A támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható.
 
Az ezen a jogcímen nyújtott támogatás(ok) teljes összege vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladja meg a 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ezen jogcímen nyújtott támogatás bármely Magyarországon megvalósított beruházáshoz nyújtható.
 
ELSZÁMOLHATÓ KÖTLSÉGEK:
 • a) Technológiai korszerűsítést eredményező egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, továbbá eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
 • b) Az eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
 • c) Az eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás
 • d) Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó  30.000 Ft értékben.
 • e) Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • f) Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 • g) Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.
 • h) Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítés kiállításának napját követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.
 • i) A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
 • j) A beruházás esetében az Sztvben meghatározott költségek számolhatók el
 • k) Az eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének időpontja.
 
BENYÚJTÁS:
 • A tárgyévi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására tárgyév július 31-éig van lehetőség.
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. május 18.