Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP Plusz-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

 A felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében. A vállalkozások meglévő és potenciális tudásbázisában rejlő szinergiák kihasználása érdekében elengedhetetlen a kisebb együttműködések támogatása is. Ezen közös projektek jelentős szellemi hozzáadott értéket magukban hordozó, új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik.
 Támogatás összege, formája, intenzitása
 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint; Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.
 
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
 
A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:
 
1. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezet állami finanszírozása nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke szerint állami támogatásnak, amennyiben
 • nem végez gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől, vagy
 • amennyiben gazdasági tevékenységet is végeznek, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja, mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdaság tevékenységre évente allokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.
 • A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén 100%.
 
2. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:
A támogatási mértéke nem haladhatja meg:
 • ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
 • kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.
 
Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:
 • 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,
 • 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatási kategória keretében megítélt támogatás elszámolható költségének több, mint 70%-át.
 
VAGY
 • ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján (önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén releváns).
 
3. Csekély összegű támogatás esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át
 
4. Regionális beruházási támogatás esetén: A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu: 40%, középvállalkozás: 30%,
 • Nyugat-Dunántúl 45%, középvállalkozás: 35%, Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%,
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás 60%. 
 
Támogatást igénylők köre
 
mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;
 • amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
 
Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, és a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.
 
Vállalati KFI megvalósítása esetén:
 • csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,
 • a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partnerés vagy kapcsolt vállalkozásai,
 • konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.
 
Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén:
 • kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására,
 • konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet;
 • konzorciumi tag az 1.1. a-c) pontokban foglalt szervezetek bármelyike lehet;
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a megvalósítás időszaka alatt;
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partnerés vagy kapcsolt vállalkozásai.
 
Támogatható tevékenységek
 
 • Kísérleti fejlesztés:
A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
 
 • Ipari kutatás
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek
 
Benyújtási határidő
 
A támogatási kérelmet 2021. július 26. 9 óra 00 perctől 2022. január 31-ig 12. óra 00 percig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi értékelési szakaszoknak megfelelően.
 
Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:
1. szakasz: 2021. május 31. – 2021. június 30.
2. szakasz: 2021. október 5. – 2021. október 26.
 
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. szakasz: 2021. július 26. 9 óra 00 perctől - 2021. augusztus 30.12 óra 00 percig
2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31. 12. óra 00 percig 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. június 2.